Copyright

Laatst bijgewerkt op 02-09-2019 PrivacyCookies

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Stories of Sustainability is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Stories of Sustainability vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website en alle in deze website gebruikte broncode berusten bij Stories of Sustainability. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stories of Sustainability.

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden onder vermelding van de bron. Stories of Sustainability behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Stories of Sustainability dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

Credits

Icon made by Itim2101

From www.flaticon.com